Pravidlá ochrany osobných údajov a používania súborov cookies

Ochrana osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitým aspektom pre správne fungovanie firmy. Pri pripisovaní osobitného významu rešpektovaniu vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov predstavujeme tieto pravidlá, ktoré boli spracované pre vytvorenie a udržanie vysokej úrovne bezpečnosti pri dodržaní právnych predpisov platných v tejto oblasti. Tento dokument definuje pravidlá zhromažďovania a spracovávania súboru osobných údajov, ako aj právo subjektov spravovať údaje.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Správcom osobných údajov, čiže subjektom zodpovedným za zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov je Made of Wood Group Surmiak Mateusz so sídlom v Świnnej Porębie (adresa sídla a doručovacia adresa: 34-106 Świnna Poręba, Świnna Poręba 210), DIČ: 552-159-42-17, IČO: 121142551, zapísaný do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej a registra podnikateľskej činnosti vedeného primátorom Makowa Podhalańskiego pod číslom 1131/010, adresa elektronickej pošty: osobneudaje@woodica.sk, kontaktné telefónne číslo: +48 537 437 200.

1.2. Správca pracuje na základe interných postupov a odporúčaní, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi aktmi v oblasti ochrany osobných údajov, a to najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

1.3. V záujme bezpečnosti údajov, ktoré sú nám zverené, sme vypracovali interné postupy a odporúčania na zabránenie prístupu k údajom neoprávneným osobám. Pri dodržiavaní týchto pravidiel ochrany osobných údajov vynakladáme maximálnu snahu s cieľom chrániť záujmy dotknutých osôb a najmä zabezpečujeme, aby boli tieto údaje:

- spracované v súlade s právom,

- zhromažďované pre stanovené, zhodné so zákonom ciele a vystavované ďalšiemu spracovaniu, ktoré je nezlučiteľné s týmito cieľmi,

- vecne správne a adekvátne vo vzťahu k cieľom, pre ktoré sa spracovávajú,

- uchovávané s možnosťou identifikovať osoby, nie dlhšie než je to nevyhnutné pre realizáciu cieľov, pre ktoré boli zhromaždené.

2. Účel a rozsah zhromažďovania osobných údajov

2.1. Účel a rozsah zhromažďovania osobných údajov spracovávaných správcom vyplýva z právnych predpisov alebo zo súhlasu používateľa. Zakaždým sú spresnené v súvislosti s aktivitami vykonávanými v internetovom obchode alebo tiež v rámci iných komunikačných kanálov.

2.2. Hlavným účelom zhromažďovania osobných údajov klientov správcom je služba a vykonanie objednávok vyplývajúcich z uzavretia kúpno-predajnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb spolu so všetkými následnými prípadnými zárukami. Okrem toho je rovnako dôležitým cieľom priamy marketing vlastných výrobkov alebo služieb správcu a predchádzanie zakázaným činom a podvodom. Na iné účely môžu byť osobné údaje používateľa spracované na základe dobrovoľne vyjadrených súhlasov a platných právnych predpisov.

2.3. Klient internetového obchodu vykoná registráciu tým, že uvedie svoje meno a priezvisko, adresu dodania, kontaktné telefónne číslo, e-mailovú adresu a prípadne aj údaje o firme a daňové identifikačné číslo (DIČ). Vytvorený účet je chránený individuálnym heslom, ktoré si zvolil klient. Po zadaní objednávky správca panelu internetového obchodu zadá manuálne údaje klienta a podrobnosti o jeho objednávke do systému spracovania objednávok.

2.4. Na dokončenie objednávky vyžadujeme správne identifikačné údaje (meno a priezvisko, adresa) a údaje týkajúce sa platby. Telefónne číslo a adresu poštovej schránky využívame pri komunikácii s klientom, odoslaní objednávky a potvrdení jej prijatia. E-mailová adresa je tiež potrebná pri identifikácii, keď sa klient prihlási na svoj individuálny účet. Informujeme, že vaše údaje môžeme zaregistrovať tak telefonicky, e-mailom, ako aj poštou.

2.5. Poskytovanie osobných údajov klientom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre uzavretie a vykonanie kúpno-predajnej zmluvy, ako aj jej vyúčtovanie.

3. Kto sú príjemcovia údajov?

3.1. Osobné údaje používateľov sa prenášajú na tretie strany len vtedy, ak to umožňujú predpisy, vrátane cieľov spojených s realizovaním zmluvy a finančného vyrovnania, na marketingové účely alebo v prípade predchádzajúceho súhlasu používateľa. Takto sprístupnené údaje môže poskytovateľ služieb použiť iba na účely plnenia svojej úlohy.

3.2. Informujeme, že vaše údaje nebudú poskytnuté mimo Európsky hospodársky priestor.

3.3. V prípade, že klient používa v internetovom obchode spôsob doručenia poštovou alebo kuriérskou zásielkou, správca poskytne zhromaždené osobné údaje klienta vybranému prepravcovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý vykoná zásielku na žiadosť správcu.

3.4. Pri použití spôsobu elektronickej platby alebo platobnej karty správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje klienta vybranému subjektu, ktorý obsluhuje vyššie uvedené platby v internetovom obchode.

3.5. Správca osobných údajov kontroluje, ktoré údaje a do akej miery a komu boli sprístupnené.

3.6. V rámci retargetingu a reklamných bannerov využívame služby tretích strán, ktoré používajú súbory cookies na našich stránkach. Patria k nim tieto firmy:

- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

- ETARGET SE Pribinova 25 811 09 Bratislava, Słowacja, https://www.etarget.sk/.

4. Použitie údajov na reklamné účely

4.1. Okrem zhromažďovania a spracovania údajov v rámci obsluhy a vykonávania objednávok používame osobné údaje aj na reklamné účely. S ohľadom na spokojnosť našich klientov spracovávame údaje s cieľom optimalizovať nákupy v rámci ponuky prospešnej pre klienta, mať možnosť kontaktovať používateľa v súvislosti s marketingovými akciami alebo prispôsobiť a odporučiť produkty, ktoré by ho mohli zaujímať.

4.2. Údaje získané prostredníctvom súborov cookies môžu byť použité na zobrazenie remarketingových reklám. V rámci reklamy môže používateľ uvidieť predovšetkým výrobky, ktoré už videl na našej stránke, alebo produkty podobné tým, ktoré videl skôr. Túto technológiu používame na to, aby sme používateľom ponúkli atraktívnejšiu internetovú ponuku.

4.3. Používateľ môže kedykoľvek namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov na reklamné účely vcelku alebo vo vzťahu k jednotlivým aktivitám. Na tento účel stačí oznámenie v písomnej forme na kontaktné údaje uvedené v bode 10.

5. Bulletin

5.1. Na zasielanie bulletinu použijeme e-mailovú adresu poskytnutú používateľom. Aby sme ju mohli použiť, požadujeme potvrdenie používateľa spočívajúce vo vyjadrení jeho súhlasu ako majiteľa e-mailovej adresy na prijímanie bulletinu.

5.2. Používateľ môže kedykoľvek odhlásiť prijímanie bulletinu. Ak chce svoj súhlas zrušiť, je potrebné poslať požiadavku s názvom: Zrušiť odber bulletinu na e-mailovú adresu: osobneudaje@woodica.sk.

6. Súbory cookies

6.1. Súbory cookies sú malé súbory ukladané na dátový nosič používateľa, ktoré slúžia k ukladaniu prehliadačom používateľa určitých nastavení a údajov s cieľom ich výmeny s naším systémom. Rozlišujeme dva druhy cookies, tzv. dočasné, ktoré sa odstránia po zatvorení prehliadača používateľom a trvalé cookies, ktoré sa na dlhšie obdobie alebo natrvalo ukladajú na dátovom nosiči používateľa. Vďaka uloženiu týchto súborov môžeme správne pripraviť naše internetové stránky a ponuku z hľadiska užívateľských preferencií. To používateľovi uľahčuje používať servis, napr. vďaka ukladaniu určitých údajov používateľa, aby ich nemusel zakaždým uvádzať.

6.2. Počas prvej návštevy webovej stránky je užívateľ informovaný o používaní súborov cookies. Pobytom na stránke používateľ prijíma používanie bežných súborov cookies na webovej stránke. Ak na strane používateľov niet zmeny nastavení prehliadača, tak to súčasne vyjadruje súhlas s používaním súborov cookies.

6.3. Inštalácia súborov cookies je potrebná pre správne poskytovanie služieb servisu. Súbory cookies obsahujú informácie potrebné pre správne fungovanie internetovej stránky, najmä také, ktoré vyžadujú autorizáciu. Používateľ môže kedykoľvek zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby súbory cookies boli alebo prijaté alebo odmietnuté, alebo aby bol používateľ informovaný o tom, že súbory nie sú umiestňované v jeho počítači.

6.4. Väčšina súborov cookies, ktoré používame (súbory cookies relácie), sa po ukončení relácie prehliadača (tzv. súbory cookies relácie) automaticky odstráni z pevného disku počítača používateľa. Používame tiež cookies uložené na pevnom disku počítača používateľa. Počas ďalšej návštevy servis automaticky rozpozná používateľa a ním uprednostňované informácie a nastavenia. Trvalé súbory cookies (obdobie uloženia do 2 rokov) sú ukladané na pevný disk počítača používateľa a po určitom čase sa automaticky vymažú.

6.5. V súboroch cookies, ktoré používame, sa ukladajú iba pseudonymizované údaje. Pri aktivácii cookies je mu pridelené identifikačné číslo bez pridelenia osobných údajov užívateľa na toto identifikačné číslo. Na základe tejto technológie cookies získavame napr. informácie o tom, ktoré stránky nášho obchodu používateľ navštívil, ktoré produkty si prezeral atď. Jediným cieľom súborov cookies je čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku očakávaniam klienta a tým uľahčiť jeho pohyb po našom servise.

7. Súbory logov

7.1. Počas každej návštevy našich webových stránok prehliadač poskytuje údaje o správaní používateľa, ktoré sú ukladané v súboroch denníka logov, tzv. súboroch denníka logu servera. Takto uložené kolekcie obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas sťahovania, názov otvorenej stránky, adresa IP, URL referenčnej stránky (adresa stránky, z ktorej bol používateľ presmerovaný), stiahnutý objem údajov, ako aj informácie o verzii produktu použitého webového prehliadača. Tieto dátové záznamy súboru logu denníka sú nami používané na zabezpečenie bezpečnosti serverov.

8. Internetová analýza

8.1. S ohľadom na optimalizáciu a neustále zlepšovanie našej ponuky používame tzv. sledovacie technológie. Na tento účel používame službu Google Analytics.

8.2. Google Analytics

Táto internetová stránka používa internetové nástroje na analýzu štatistík servisov WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics používa metódy umožňujúce analýzu používania internetovej stránky používateľom, napr. súbory cookies. Takto vygenerované informácie týkajúce sa návštevnosti na tejto internetovej stránke sú spravidla zasielané na server firmy Google v USA a tam ukladané. V prípade aktivácie funkcie anonymizácie adries IP na tejto stránke adresa IP používateľa je skrátená firmou Google pred jej zaslaním na území členských štátov Európskej únie alebo iných štátov signatárov dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných situáciách sa na server firmy Google v USA zasiela celá adresa IP a tam je skrátená. Anonymizovaná adresa IP zaslaná prehliadačom používateľa v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi Google. Používateľ sa môže vyhnúť zaslaniu údajov vygenerovaných súborom cookies vzťahujúcim sa na ním používaného z internetovej stránky (spolu s adresou IP) do Google a spracovaniu týchto údajov firmou Google,
keď si stiahne a nainštaluje modul do prehliadača dostupný na tejto adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

9. Ako dlho uchovávame údaje?

9.1. Osobné údaje získané v súvislosti s poštovou schránkou, individuálnymi účtami používateľov obchodu, bulletinu a serverov sa neuchovávajú dlhšie, než je potrebné na dosiahnutie účelu spracovania alebo do momentu kým sa nezruší súhlas. Služba Google Analytics uchováva zhromaždené údaje po dobu 50 mesiacov, zatiaľ čo údaje v remarketingových zoznamoch sú uchovávané po dobu 90 dní. Povinnosť zhromažďovať údaje môže byť tiež určená platnými právnymi predpismi, napr. nutnosť uchovávať účtovné doklady a lehota ich uchovávania je v súlade s momentálne platnými predpismi. Upozorňujeme, že používateľ má právo spravovať svoje údaje (viac o tejto téme v ďalšej kapitole).

10. Spravovanie údajov

10.1. Každá osoba má právo na kontrolu svojich osobných údajov, ktoré môže uplatniť o. i. cez požiadavku informovanosti vo vzťahu k spracovaniu svojich údajov. Môže takisto využiť právo požiadavky na ich aktualizáciu, opravu a odstránenie a má aj právo na podanie protestu v prípadoch opísaných v ustanoveniach zákona o ochrane osobných údajov.

10.2. Zrušenie konta

Pri zrušení konta je potrebné zaslať požiadavku pod názvom: „Ruším konto” na e-mailovú adresu: osobneudaje@woodica.sk. Informáciu je potrebné zaslať z e-mailovej adresy, ktorá je priradená ku kontu na woodica.sk. Zrušenie konta nie je súčasne odstránením osobných údajov.

10.3. Odstránenie osobných údajov
Aby došlo k odstráneniu vlastných osobných údajov, je potrebné zaslať správu pod názvom „Požadujem odstránenie osobných údajov” na e-mailovú adresu osobneudaje@woodica.sk. Používateľ je povinný použiť e-mailovú adresu využitú pri vytvorení konta, či tiež pri realizácii objednávky. Požiadavka na odstránenie osobných údajov znamená súčasne odstúpenie od konta.

Súčasne upozorňujeme, že v súlade s čl. 23 zákona o ochrane osobných údajov v niektorých prípadoch napriek požiadavke správca nemôže odstrániť časť osobných údajov.

10.4. Opravovanie osobných údajov

Na základe čl. 32 ust. 6 zákona o ochrane osobných údajov, každá osoba môže požiadať o doplnenie, aktualizovanie, opravenie osobných údajov, o dočasné alebo trvalé zastavenie ich spracovania alebo ich odstránenie, ak sú nekompletné, neaktuálne, nepravdivé alebo boli zhromaždené pri porušení zákona, alebo sú už zbytočné pre realizáciu cieľa, pre ktorý boli zhromaždené. Toto právo možno realizovať editovaním údajov v sekcii Moje konto. Požadujeme tiež zaslať túto informáciu na našu e-mailovú adresu uvedenú nižšie so zámerom opraviť údaje v systéme obsluhy objednávok. V prípade telefonickej objednávky alebo objednávky prostredníctvom poštovej schránky údaje možno aktualizovať zaslaním správy pod názvom: Oprava osobných údajov na e-mailovú adresu: osobneudaje@woodica.sk.

10.5. Právo protestu
Každému, koho údaje sú spracovávané prináleží právo ich kontroly (čl. 32 ust. 1 zákona). Interpretuje sa, okrem iného, možnosťou vzniesť protest voči ich použitiu na marketingové účely alebo voči ich prenosu na iného správcu údajov. 
Právo protestu možno využiť, keď správca zdôvodňuje spracovanie údajov splnením podmienok, o ktorých je reč v čl. 23 ust. 1 body 4 a 5 zákona, t. j. vtedy, ak: spracovanie údajov je nutné pre výkon zákonom stanovených úloh realizovaných pre verejné dobro alebo je nutné na splnenie jeho právne zdôvodniteľných cieľov, alebo pre tretiu stranu, ktorej tieto údaje odovzdáva. Toto právo neprislúcha vtedy, ak napr. základ spracovania údajov tvorí súhlas, konkrétny právny predpis alebo sú spracovávané v súvislosti s plnením zmluvy uzavretej so správcom.
Ak používateľ podá protest, tak je ďalšie spracovávanie spochybňovaných údajov neprípustné. Správca môže však nechať v súbore meno alebo mená a priezvisko osoby, ako aj adresu výlučne s cieľom vyhnúť sa opätovnému použitiu údajov tejto osoby na ciele, na ktoré sa vzťahuje protest (čl. 32 ust. 3 zákona).

10.6. Používateľ má tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými predpismi o ochrane údajov. Akékoľvek otázky a pochybnosti prosíme zasielať na e-mailovú adresu osobneudaje@woodica.sk.

11. Zabezpečenia

11.1. Správca používa všetky technické a organizačné metódy na zabezpečenie ochrany osobných údajov a ich ochranu pred náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, úpravou, neoprávneným zverejnením alebo sprístupnením. Informácie sa ukladajú a spracúvajú na serveroch s vysokým stupňom zabezpečenia pri dodržaní príslušných bezpečnostných opatrení, ktoré spĺňajú požiadavky zákona.

11.2. Správca sprístupňuje nasledujúce technické prostriedky na zabránenie neoprávneným osobám získavať a upravovať osobné údaje zasielané elektronickou cestou:

- zabezpečenie zhromažďovania údajov proti neoprávnenému prístupu,

- Certifikát SSL na stránkach internetového obchodu,

- šifrovanie údajov slúžiacich k autorizácii používateľa,

- prístup k účtu len po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca odporúča, aby po presmerovaní na iné stránky, sa treba oboznámiť s pravidlami ochrany osobných údajov a zásadami, ktoré sú v ňom uvedené. Tieto pravidlá sa vzťahujú len na vymenované aktivity správcu.

12.2. Správca si vyhradzuje právo zmeniť v budúcnosti pravidlá ochrany osobných údajov. Môže k tomu dôjsť v dôsledku vývoja internetových technológií, možných zmien v legislatíve v oblasti ochrany osobných údajov a rozvoja internetovej stránky. O všetkých zmenách budeme informovať používateľov viditeľným a zrozumiteľným spôsobom.

12.3. V prípade pochybností alebo nezrovnalostí medzi pravidlami a súhlasmi poskytnutými klientom, bez ohľadu na ustanovenia týchto pravidiel, vždy základom pre prijímanie a určenie nami rozsahu aktivít sú dobrovoľne klientom poskytnuté súhlasy alebo právne predpisy. Tieto pravidlá majú však výlučne informačný charakter.

Názory a připomínky

Hodnotenie obchodu 5 z 5 hviezdičiek.
Priemerné hodnotenie založené na 145 komentároch.

Nepodnikáme žiadne kroky na zabezpečenie toho, že recenzie pochádzajú od ľudí, ktorí výrobok používali alebo si ho zakúpili.
Dubová stolička 03 Eko koža recenzie od Peter

Som spokojný s kvalitou, kvalita je vysoká, zamestnanci sú milí a ochotní. Už sme u Vás v minulosti nakupovali a budeme nakupovať znova.

Guľatý stôl dubový 04 rozťahovací recenzie od Alžbeta

Tovar prišiel podľa plánu. Výrobok vyzerá pekne.

Dubový stôl Klasický 02 A rozkladací recenzie od Lukáš

Ďakujem za doručenie stola do môjho bytu a za celkovú ústretovosť. Stôl je naozaj veľmi krásny.

Dubová stolička 02d recenzie od Mário

Všetko bolo v úplnom poriadku a stolička mi už slúži k úplnej spokojnosti.

Regál dubový Malaga 02 2d recenzie od Matej

Transakcie boli spoľahlivé a rýchle. Regál je kvalitný.

Dubová RTV skrinka Steel 03 (2d vysoká) recenzie od Miroslav

Dodávka prebehla podľa plánu, nábytok je v poriadku, dopravca ho doručil do domu, pomohol ho rozbaliť a skontrolovať. Chválim a s čistým svedomím odporúčam každému.

Dubová lavice Vernalis 01 recenzie od Slavka

Všetko prebehlo v poriadku, ako s doručením, tak aj s oddelením služieb zákazníkom.

Dybový nočný stolík Modern 01 recenzie od František

Zákaznícky servis bol vynikajúci, nebol problém zmeniť objednávku a najmä dvakrát zmeniť adresu dodania. Nábytok je veľmi kvalitný.

ODBORNÍ KONZULTANTI

Naši konzultanti tvoria profesionálny tím ľudí, ktorí vám poskytnú úplne vyčerpávajúce odpovede a pomôžu vám vybrať to najlepšie...

DODANIE S VYNESENÍM

Naša ponuka zahŕňa aj výnos nábytku do bytu alebo domu klienta a tiež montáž nábytku na mieste určenia...

RYCHLÉ ODOSLANIE

Náš nábytok dodávame na miesto vlastnými dopravnými prostriedkami, v krátkej dobe, so zachovaním bezpečnosti zásielok...

BEZPEČNÉ PLATBY

Jednou z obľúbených foriem platieb za nakúpený tovar je platba pri odbere tovaru, ktorá zaručuje pokojnú a bezpečnú transakciu...